Yasal Dayanak

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Veteriner Dairesi  7/1992 sayılı (38/1994, 43/1999, 39/2000 ve 14/2003 sayılı yasalarla değiştirilmiş şekliyle) Veteriner Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasasına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Veteriner Dairesi’nin kuruluş amacı, ülkede her türlü hayvan sağlığı hizmetlerinin; temel halk sağlığı çerçevesinde hayvansal besin maddelerinin üretiminin ve denetiminin; hayvanlardan bulaşan ve insan sağlığını tehdit edici nitelik taşıyan hastalıkların önlenmesinin ve giderilmesinin, hayvancılığın geliştirilmesinin ve hayvan neslinin ıslahı ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamaktır. 

Veteriner Dairesi Müdürlüğü bir Müdür yönetiminde yeterli sayıda Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfı ve Genel Hizmet Sınıfı personeli ile Merkez ve Taşra Örgütünden oluşur.

Veteriner Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nda İkinci Kısım Madde-5 de  Dairenin başlıca görevleri şunlardır.


1. Hayvan sağlığı için her türlü koruma ve tedavi önlemlerini almak;
2. Hayvan sağlığı ve insan sağlığını, bulaşıcı hastalıklardan korumak için her türlü önlemleri almak;
3. Temel sağlık hizmetlerinin ana ilkesi olan hastalık kaynaklarını bulma ve bulaşma yollarını ortadan kaldırmak için her türlü araştırma, önlem ve çalışmaları yapmak;
4. Hayvanları, hayvan yiyeceklerini ve her türlü hayvansal besin maddelerini sağlık ve hijyen yönünden muayene, kontrol ve analiz etmek;
5. Limanlarda yapacağı muayeneye göre her türlü hayvan ve hayvansal maddelerin ülkeye girebilmesi için kontrol ve muayene işlemlerini yapmak; hayvanın cinsine göre bunları kısmen ve tamamen imha etmek, bulaşıcı hayvan hastalığı çıkan ülkelerden her türlü hayvan ve hayvansal maddelerin ülkeye girmesini önlemek;
6. İhraç edilen her türlü hayvan ve hayvansal maddeleri muayene, kontrol ve analiz etmek; salgın hayvan hastalıkları hakkında yürürlükteki yasalara göre öneri yapmak ve icraatta bulunmak. 
7. Ülke içerisinde hayvan hastalığı çıkan yerlerde hastalığın yayılmasını önlemek için karantina ve benzeri önlemleri almak, hastalanan hayvanları kısmen veya tamamen imha etmek; ölen ve öldürülen hayvanların sahiplerine duruma göre tazminat vermek;
8. Hayvanların ve hayvansal maddeleri taşıyan araçların uygunluğunu ve hijyenik durumlarını kontrol etmek; ülke içi yapılacak hayvan sevkiyatını denetlemek;
9. Toplu halde hayvan bulundurulan yerleri ve hayvan barınaklarını muayene, kontrol ve teftiş etmek; yeni kurulacak hayvan barınakları konusunda önerilerde bulunmak,
10. Mezbaha ve hayvan kesim yerlerindeki tüm faaliyetleri kontrol etmek, denetlemek ve düzenlemek ve veteriner muayenelerine ait yasa ve tüzük tasarıları hazırlamak;
11. Hayvan hastalıklarında kullanılan koruyucu ve tedavi edici yerli ve yabancı orijinli her türlü ilaç, aşı, serum, kimyevi ve biyolojik müstahzarları muayene ve kontrol etmek;
12. Hayvan neslinin ıslahı için yapay tohumlama ve embriyo nakli işlemlerini yürütmek;
13. Hayvan ve hayvansal maddelerin ihracı ile diğer durumlarda gereken muayene ve analizleri yaparak sağlık sertifikası düzenlemek,
14. Hayvan hastalıklarını ve zehirlenmelerini önleyecek, yem bitkileri ve mera oluşumu için önerilerde bulunmak;
15. Veteriner hekim ve teknik personelin eğitimlerini düzenlemek, teşvik etmek, koruyucu veteriner hekimlik, hayvan sağlığı, hijyen, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklar hakkında halkı eğitmek;
16. Hayvansal orjinli besin maddelerinin üretim, depolanma ve pazarlanmasında gerekli analiz, kontrol ve denetimi yapmak;
17. Su ürünleri ve av hayvanlarının hastalıklardan korunması için önlemler almak; ve
18. Hayvan sağlığı konusuna ilişkin diğer hizmetleri yapmak; gerekli yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması için önerilerde bulunmak.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top