Karantina / Quarantine

YURTDIŞINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YOLCU BERABERİ PET HAYVANLARIN İTHAL EDİLMESİ
Bu belge Yurtdışından, ticari olmayan, pet hayvanların yolcu beraberi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) ithal edilmesi ile ilgili şartlar konusunda ihracatcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yurtdışından KKTC’ye söz konusu ihracatı gerçekleştirecek kişilerin, İlgili ülkenin ihracat koşullarını ilgili birimlerinden araştırmasını özellikle rica ederiz.

  • Ülkeye giriş yapacak evcil hayvanların, ithalinden 2 ay önce hayvanın pasaportundaki sahibi tarafından sahiplenilmesi, sahibi veya adına ithal edilmesi koşuluyla, 2 adete kadar bahse konu evcil hayvanların Gümrük ve Rüsumat Dairesinin tahsil etmiş olduğu vergilerden muaf tutulması uygun görülmüştür.


  • Pandemi kuralları çerçevesinde ülkeye giriş yapacak evcil hayvan sahiplerinin karantinaya tabi olması durumunda yanlarında bulunan evcil hayvanlarını teslim edecekleri kişileri veya Pet Hotellerini kendileri önceden tesbit etmekle yükümlüdürler.


  • İthal İzni alınmadan ülkeye giriş yapılmış ise İthal İzni alınana kadar hayvan karantinada bekletilir.


Veteriner hizmetlerine ilişkin kuralları düzenleyen 5/2017 sayılı Veteriner Hizmetleri Yasası, 2 Şubat, 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa’nın 18’inci maddesi gereğince, Veteriner Dairesi tarafından, hizmetler karşılığında alınacak olan ücretleri belirlenmiş olup uygulanmasına 01 Ocak, 2019 tarihinden itibaren başlanmıştır. İthal izni için alınacak ücretler aşağıda belirtilmiştir.

İthal izni (Bir sertifikada en fazla 5 hayvan olabilir) – Import licence (A certificate can have up to 5 animals)

400 TL

Toplam

750 TL

Denetim Hizmeti (Yolcu beraberinde gelen toplam hayvanlar için) –Audit service (total animal arriving with passengers)

350 TL

 

İthal İzni Başvuru Formu

Telefon: 0090 392 22 53 551 / 0090 392 - 22 53 751
Fax: 0090 392 - 22 53 536
E-posta: info.veteriner@gov.ct.tr   /  arsiv_vet@hotmail.com

 

TÜM PET HAYVAN TÜRLERİ İÇİN GENEL ŞARTLAR

1) Bu belgede belirtilen şartlara uyulmaması halinde söz konusu hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

2) Bu belge, İthalat yapacak şahıs tarafından bütünüyle ve dikkatli olarak okunmalıdır. İthalat başvurusu aşamasında İthalatçıdan bu belgede belirtilen Şartları kabul ettiği yönünde bir deklarasyon yapması istenecektir.

3) Hayvanların Yurtdışından İhracatı öncesinde K.K.T.C Veteriner Dairesi Müdürlüğünden İthalat Ruhsatı alması zorunludur.

4) Kıbrıs’ta yürürlükte bulunan Yeşil Hat Tüzüğü gereği Canlı Hayvanların Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki karşılıklı geçişi yasaktır. Bu nedenle Hayvanlar K.K.T.C’ ye sadece K.K.T.C Limanlarından İthal edilebilir.

5) İthal Ruhsatı alınabilmesi için İthal Ruhsatı Başvuru Formunun (PİB.01) doldurulup K.K.T.C Veteriner Dairesi Müdürlüğüne ulaştırılması gereklidir. Söz konusu Forum K.K.T.C Veteriner Dairesi Müdürlüğünden veya Veteriner Dairesi web sitesinden elde edilebilir.

6) İthalat Ruhsatının geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 30 gündür.

7) Hayvanların İhracat edilmezden 48 saat önce sağlık muayenelerinin yapılması ve ilgili ülkenin ihracatla ilgili biriminden Sağlık Belgesi alınması gereklidir.

8) Hayvanlar taşınırken İçinde bulundurulacakları muhafaza (Kafes/Sandık), Uluslararası Standartlara uygun olmalıdır. Örneğin Hayvanların Doğal Pozisyonda rahatça ayakta durabilecekleri, çevrelerinde dönebilecekleri ve yatabilecekleri genişlikte olmalıdır.

9) İthalat Ruhsatı için istenen belgelerin dili Türkçe (veya İngilizce) olmalıdır.

10) Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Hayvanların geldiği Ülke/Yer veya K.K.T.C’ deki Hayvan Hastalıklarının durumuna göre İthalat şartlarının değiştirme yetkisine sahiptir.

11) Yukarıda belirtilen genel şartlar, Farklı Hayvan türleri için belirtilen özel şartlarla birlikte okunur. (İthal edilecek tüm Hayvan türleri için geçerlidir.)

KEDİ VE KÖPEKLERİN İTHALAT ŞARTLARI

A) İTHALAT ÖNCESİ ŞARTLAR

1) Bu Hayvanların K.K.T.C’ ye İthali öncesinde K.K.T.C. Veteriner Dairesinden İthalat ruhsatı alınması zorunludur.

2) İthal edilecek Kedi ve Köpeklerin 3 aylık yaştan büyük olmaları ve İthalatın en az 1 ay en çok 1 yıl öncesinde Kuduz aşılarının yapılmış olması gerekir

3) Hayvanların İthal edilmezden önce diğer hastalıklar bakımından da aşılanmış olmaları veya yıllık destek aşılarının yapılmış olması gereklidir.

 -Köpekler için yapılacak aşılar: Parvo, Distemper, Hepatitis, Leptospira.

 -Kediler için yapılacak aşılar: Feline, Enteritis, Feline, İnfluenza.

4) İthalat Ruhsatı talep edilirken (Hayvanlar İhraç edilmezden önce) aşağıdaki belgeler Veteriner Dairesi Müdürlüğüne elden, fax veya e-mail yolu ile ulaştırılmalıdır.

 

A-İthal Ruhsatı Başvuru Formu (PIB,01)
B- Hayvanların Kuduz aşılarının yapıldığını gösteren Passport veya Sağlık Karnesi.

C- Kedi ve Köpeklerin Kuduza karşı mevcut antikor düzeyleri gösteren Laboratuvar raporu olmalıdır. Kan Testleri (FAVN Test -Fluorescent Antibody Virus Neutralisation Test) Avrupa Birliğinin onayladığı bir Laboratuvarda yaptırılmalıdır. Kuduza karşı Antikor düzeyi 0.5I.U/ml’ye eşit veya üzerinde olmalıdır.

5) Yukarıdaki belgeler K.K.T.C.’deki Veteriner Dairesi Müdürlüğüne ulaştırıldıktan sonra, Müdürlük uygun bulması durumunda İthalat Ruhsatı Belgesini düzenleyerek İthalatçıya elden, fax veya e-mail yolu ile ulaştırılır.

6) Aşağıda belirtilen orijinal belgeler İthalatı yapılacak Hayvanlarla birlikte bulundurulmalıdır ve K.K.T.C.’ye varışta ibraz edilmelidir.

A) K.K.T.C.  Veteriner Dairesinden söz konusu Hayvanlar için alınan İthalat Ruhsatı.

B) Hayvanların Kuduz Aşılarının yapıldığını gösteren Pasaport ve Sağlık Belgesi. 

C) Kuduza karşı Kandaki Antikor düzeyini gösteren Laboratuvar Raporunun aslı.

B) İTHALAT ANINDAKİ VE SONRASINDAKİ ŞARTLAR

1) K.K.T.C’ ye varışta gerekli gümrük kontrolü yapılır. Hayvanların yukarıda belirtilen şartları ve belgeleri taşıyıp taşımadığı incelenir. Gerekli şartları yerine getirmeyenlerin ve belgeleri taşımayanların Ülkeye girişine izin verilmez.

2) Bu gibi hayvanlar hemen geldikleri ülkeye geri gönderilir. Evcil hayvanın geri gönderiminden kaynaklanan masraflar evcil hayvanı taşıyan hava ve denizyolu şirketleri tarafından karşılanır.

3) Evcil hayvanın geldiği ülkeye geri gönderilmesini kabul etmeyen hayvan sahibi, evcil hayvanını, Veteriner Dairesi Müdürünün belirlediği yerde ve koşullarda, Müdürün takdirine tabi olmak üzere üç aya kadar karantinada tutmakla yükümlüdürler.

4) Karantina ücreti hayvan sahibi tarafından Veteriner Dairesi Müdürlüğüne hemen ödenir. Karantina ücreti günlük 30 TL’dir. Karantina süresi boyunca Veteriner Dairesinin talep ettiği aşı ve tahliller hayvan sahibi tarafından yaptırılır ve ücreti hayvan sahibi tarafından ödenir.

5) Karantina süresi boyunca evcil hayvanın beslenme masrafları hayvan sahibi tarafından karşılanır.

6) Geri gönderilmeyen ve sahibi tarafından karantina kuralları yerine getirilmeyen evcil hayvan, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden hayvan olarak kabul edilir. Bu hayvana K.K.T.C’ye girdiği tarihten kırk sekiz saat sonra Hayvan Refahı Yasası’nın yirminci maddesinin (2)inci fıkrası (A) bendi kuralları uyarınca ötenazi uygulanır.

KAFES KUŞLARININ İTHALAT ŞARTLARI

1) KKTC Veteriner Dairesi Müdürlüğünden İthal ruhsatı alınması ve bunun için aşağıdaki belgelerin Müdürlüğe ulaştırılması zorunludur.

A) Doldurulmuş İthal Ruhsatı Başvuru Formu (PIB.01)

B) İthal edilecek ülkenin ilgili resmi kurumundan alınmış veya resmi kurum tarafından onaylanmış Veteriner Sağlık Sertifikası,

    -Kuşlar New Castle ve Kuş Gribi(Avian İnfluenza) dahil infeksiyöz ve kontagiöz hastalıklardan ari olmalı;ve

    -Kuşlar bu gibi hastalıklar dolayısı ile Kısıtlamaların uygulandığı bir bölgeden gelmiş olmamalıdır.

2) Yukarıdaki belgelerin Müdürlüğe ulaşmasından sonra, uygun bulunması halinde Müdürlük İthalat Ruhsatı (PIR.01) düzenler ve başvuru sahibine ulaştırır.

3) Kuşların ihraç edilmesinin 48 saat öncesinde ithal edilecek ülkenin ilgili biriminden İhracat sağlık sertifikası alınmalıdır.

4) Aşağıda belirtilen orjinal belgeler Hayvanlarla birlikte bulunur ve KKTC’ye varışta ibraz edilir.

    - KKTC Veteriner Dairesinin düzenlediği İthalat Ruhsatı(PIR.01)

    - İthal edilecek ülkenin ilgili resmi kurumundan alınmış veya resmi kurum tarafından onaylanmış Veteriner Sağlık Sertikası.

    - İthal edilecek ülkenin ilgili resmi kurumunun düzenlediği İhracat Sağlık Sertifikası,

5) Kuşların ihracatında kullanılan kafes ve benzeri barındırma/taşıma araçları Uluslararası Standartlara uygun olmalıdır.

6) KKTC’ye varışta gerekli gümrük kontrolü yapılır ve hayvanların yukarıda belirtilen şartları ve belgeleri taşıyıp taşımadığı incelenir. Gerekli şartları yerine getirmeyenlerin ve belgeleri taşımayanların Ülkeye girişine izin verilmez.

7) Bu gibi hayvanlar ya hemen geldiği ülkeye geri gönderilir veya ötenazi uygulanarak imha edilir.

DİĞER PET HAYVANLAR  İÇİN İTHALAT ŞARTLARI: 

1) Kedi, Köpek ve Kafes Kuşlarında olduğu gibi, Ticari olmayan diğer Hayvanların yolcu beraberi İthalatı için de İthal Ruhsatı alınması zorunludur.

2) Söz konusu Hayvanlar için düzenlenmiş resmi Sağlık Sertifikası, doldurulacak Başvuru Formu ile birlikte KKTC Veteriner Dairesi Müdürlüğüne gönderilmelidir.

3) Hayvanların Türü ve Diğer faktörler Müdürlük tarafından incelenecek ve başvuru sahipleri uygulanacak karantina yöntemi, süresi ve İthalat şartları konusunda bilgilendirilecektir.İthal Ruhsatı Başvuru Formu (PIB,01)

Telefon: 0090 392 22 53 551 / 0090 392 22 53 751

Fax: 0090 392 - 22 53 536

Web Sitesi: www.veteriner.gov.ct.tr

E-posta: info.veteriner@gov.ct.tr   /  arsiv_vet@hotmail.com
IMPORT CONDITIONS OF NON COMMERCIAL PET ANIMALS FROM ABROAD COUNTRIES TO TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

These notes provide guidance for the exporter. They are based on the requirements for the importation of non commercial pet animals into Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). We advise exporters to seek full details of the export requirements from the Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) or Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD). 

GENERAL (common) CONDITIONS for ALL SPECIES

Failure to comply with any of the following conditions stated in this document will result in refusal of animals entering the country.


Importer should fully and carefully read this document. A declaration on acceptance of the conditions will be necessary at the stage of application.

It is necessary to obtain an IMPORT LICENCE from the Directorate of TRNC Veterinary Department before exporting the animal(s) from the UK.

According to the existing Green Line Regulation it is not allowed to move live animals between north and south part of Cyprus. Therefore, live animals can only be imported from North Cyprus port/airport.

You are required to complete and return the Application Form (PIB.01) to TRNC Veterinary Department to acquire the Import Licence. This form can be obtained from the Directorate of TRNC Veterinary department or diplomatic representatives of the TRNC in the UK.

The Import Licence is valid for 30 days.

Animals should have a health examination 48 hours prior to export and exporter must get an Export Health Certificate issued by DEFRA / SEERAD.

The crate containing your animal must be of international standards i.e. it must be large enough to permit the animal to stand in a natural position, turn around and lie down.

All costs including transfer, quarantine, extended quarantine (if applied), vaccination or treatment fees, must be paid by the owners of the animal prior to collection after quarantine.

 Veterinary Department will not accept any liability for sickness or death of animal(s) whilst in quarantine.

The above conditions also apply to the individual species import conditions

Directorate has the right to change the import conditions according to the animal health status in country of origin and TRNC.

 
IMPORT OF DOGS AND CATS FROM ABROAD COUNTRIES TO TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

A) CONDITIONS PRIOR TO IMPORT

Animal(s) should also be vaccinated or given booster vaccinations for other infectious diseases before export from country of origin.

Necessary vaccinations for dogs: Parvo, Distemper, Hepatitis, Leptospira .

Necessary vaccinations for cats : Feline enteritis, feline influenza

To acquire import licence it is necessary to forward the following documents to the TRNC Veterinary department by any means.


Completed Application Form (PIB.01)

Certificate of Vaccination Against Rabies for Dogs and Cats Intent for Export (EXA 25)  issued by DEFRA / SEERAD

Copies of vaccination certificates for other diseases. 

Laboratory Rabies Test (
FAVN Test -Fluorescent Antibody Virus Neutralisation Test) Report from EU recognised blood testing laboratories. (Indicating the rabies antibody titre greater or equal to 0.5 I.U./ml.)

After receipt of the above documents, Veterinary Directorate will issue (if applicable) and forward an import licence (PIR.01) to the exporter.

Animals must have a health examination 48 hours prior to export and the exporter must get an Export Health Certificate (4891 EHC) issued by DEFRA / SEERAD.

Originals of the documents stated below must accompany the animal(s) and be presented upon arrival in the TRNC.

Import Licences issued by Directorate of  TRNC Veterinary Services (PIR.01)

Rabies vaccination certificate issued by DEFRA / SEERAD (EXA 25)

Laboratory Rabies Test Reports,  from an approved laboratory

Export Health Certificate issued by DEFRA / SEERAD (4891 EHC)

The crate containing your animal must be of appropriate International Air Transport Association (IATA) standards, i.e. it must be large enough to permit the animal to stand in a natural position, turn around and lie down.
 
B) CONDITIONS ON and AFTER ARRIVAL

Failure to comply with any stipulated condition will result in refusal of the animal(s) entry into the T.R.N.C.

 Such animals are either re-exported or destroyed and its owner will be prosecuted. Serious offences may be tried by court. It is thus important to ensure that all necessary documentation accompanies the animals.

The period of detention may be extended beyond the normal period in the event of:

an outbreak of rabies occurring at the quarantine premises; or

Your animal is sharing accommodation with another animal(s) and one of these animals should die.

In the event of the animal sharing accommodation with other animal or other animals and those animals becoming rabid during the period of their detention and isolation in quarantine, the Department may require the animal to be put to sleep. 

If the animal dies in quarantine the Veterinary Department may take, or require to be taken, such action as is considered necessary to determine whether or not the animal was infected with rabies at the time of its death and may dispose of the remains of the animal, or require them to be disposed of, in such manner as the Department thinks fit.  

Worming treatment (containing praziguantel) will be given to the animals in quarantine under the supervision of the owners.

Owners are responsible of feeding of their animals. In case of necessity, staff in quarantine department can takeover the responsibility of feeding the animal.

Owners can visit their animals in quarantine daily in designated visiting hours.

In the quarantine period, if needed, health checks, vaccinations or treatment can be performed only by official veterinarians.

IMPORT CONDITIONS OF CAPTIVE BIRDS

1) To acquire import licence it is necessary to forward below documents to TRNC Veterinary Services.

Completed Application Form (PIB.01)

Veterinary Health Certificate.

Bird(s) should be free from infectious or contagious diseases including Newcastle and highly pathogenic avian influenza (fowl plaque) and,

The premises of origin must not be situated in an area subject to restriction due to these diseases. 

After receipt of the above documents, the Veterinary Directorate will issue (if applicable) and forward an import licence (PIR.01) to the exporter.

Bird(s) should have an examination 48 hours prior to export and exporter must get an Export Health Certificate (4282 EHC) issued by DEFRA / SEERAD.

Originals of the documents stated below must accompany the animal(s) and be presented upon arrival.

Import Licences issued by Directorate of  TRNC Veterinary Services (PIR.01)

Export Health Certificate issued by DEFRA / SEERAD (4282 EHC)

Veterinary Health Certificate.

Failure to comply with any stipulated condition will result in refusal of the animal(s) entry into the T.R.N.C.

Such animals are either re-exported or destroyed and its owner will be prosecuted. Serious offences may be tried by court. It is thus important to ensure that all necessary documentation accompanies the animals.

On arrival to T.R.N.C., the bird(s) will be collected by the official Veterinarians or Veterinary Technicians from airport/port as soon as possible. 

Bird(s) will on arrival be subject to home quarantine for at least 20 days from the date of landing.

On arrival Pet Import and Quarantine Form (PIK.01) will be filled out and necessary fees will be paid by importer. If bird(s) arrive out of working hours, the importer will be invited to complete the filing transaction on the first working day.

Birds will be kept in known premises separately and will not come in contact with any other animals. Bird(s) can only move to other premises with the permission of directorate of Veterinary Department. Veterinary officials have right to visit the premises in question any time without informing the owner.

It is an obligation to inform Veterinary Department in case of any occurring diseases in quarantine period.

Directorate of Veterinary Department reserve the right to keep the bird(s) in the Department’s quarantine section, or to move bird(s) from home quarantine to department quarantine and extend the quarantine period. In such cases additional fees will be paid by the owner.

The Veterinary Department will not be liable for the sickness or deaths of animals in quarantine.


IMPORT CONDITIONS FOR OTHER PET ANIMALS

For the non commercial other pet animals, it is also necessary to apply for import licence as dogs, cats and captive birds.

A Veterinary Health Certificate will be attached to the application form and forwarded to Directorate of TRNC Veterinary Department.

You will be informed about quarantine method, quarantine period and import conditions designated by Veterinary Department according to the species and other conditions.

 
Application Form (PIB.01)

Telefon: 0090 392 22 53 551 / 0090 392 22 53 751

Fax: 0090 392 22 53 536

Web Site: www.veteriner.gov.ct.tr

E-mail: info.veteriner@gov.ct.tr   /  arsiv_vet@hotmail.com

 

 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top